Quảng cáo

Tải xuống Mozilla Firefox dành cho PC

  • Miễn phí

  • Bằng Tiếng Việt
  • V 110.0.1
  • 3.8

    (44181)
  • Tình trạng bảo mật

Tải xuống miễn phí Mozilla Firefox. Luôn có sẵn trên máy chủ của Softonic

  • Tải xuống miễn phí và nhanh chóng
  • Luôn có sẵn
  • Đã kiểm tra là không có vi-rút
Tải xuống miễn phí dành cho PC

Tải xuống Mozilla Firefox thay thế từ máy chủ bên ngoài (không đảm bảo tính khả dụng)

Ứng dụng thay thế cho Mozilla Firefox

Cũng có sẵn ở các nền tảng khác

Phần mềm có sẵn bằng các ngôn ngữ khác

Luật pháp liên quan đến việc sử dụng phần mềm này có sự khác biệt giữa các quốc gia. Chúng tôi không khuyến khích hay dung túng cho việc sử dụng chương trình này nếu điều đó vi phạm pháp luật.